Lokal politik

Dagen med Jens Holm i Rättvik 5 juni

Sammanfattning av dagen då vi hade Riksdagsman Jens Holm (v) på besök i Rättvik och Ore skogsrike.

Jens Holm är Vänsterpartiets talesperson i klimat- och miljöfrågor, och har intresserat sig för vad som händer i området där statliga Sveaskog vill avverka skog.

Vänsterpartiet i Rättvik tog hjälp av Naturskyddsföreningen och bjöd in Jens Holm en dag för att själv se hur skogen avverkas, och samtidigt arrangerade man en föreläsning om Jens Holms bok ”Om inte vi, vem?” (2017) där han beskriver vad som måste göra för klimatet.

Dagen började med en kulturpromenad runt Furudals bruk. 

Guiden Gunnar Hagelins berättelse börjar med de tidigaste, ca 2000 år gamla bosättningarna i området, spänner över järnåldern och 1000-talet med beredning av myrmalm och sjömalm på dussintalet platser, vidare om tiden då samhället vid 1500-talets början växte genom en ökad befolkning som livnärde sig på skogen men också odling och boskapshållning där lämningar efter de äldsta fäbodarna från 1500-talets början vittnar om hur man levde.

Bild 01

Bild 01: fr.v: Anita Aspfors Westin (v), Jens Holm, Anna-Lena Lärfors (nsf), Katrin Lohed Söderman (v), Gunnar Hagelin (guide), Ylva Alm (v), Monica Lindh (v), Vanja Larsson (v) och Margareta Wikström (nsf).

Ore skogsrike med omnejd bjuder på mängder av fornlämningar och en rik kulturhistoria. Fäbodbyggnader från sent 1700-tal finns ännu bevarade och många från 1800-talet används idag som fritidshus, där någon fungerar som levande fäbod med djurhållning. Över hela området finns ett hundratal fångstgropar och mer än 100 kolbottnar, men flest är de trädristningar som ännu finns kvar: över 700 dokumenterade från tidigt 1700-tal och framåt till 1930-talet. Efter storbranden 1888 när många av dessa bokstavligt talat gick upp i rök är det största hotet mot dessa kulturminnen dagens moderna skogsbruk som rakar ner naturen ända till myllan. Det finns troligen många trädristningar kvar som ännu inte hittats och dokumenterats, ett arbete utfört av frivilliga krafter som söker i de förr så vidsträckta skogarna – men tiden krymper i samma takt som skogen, vilken idag mest påminner om ett lapptäcke.

Bild 02

Bild 02: Guiden Gunnar Hagelin visar en trädristning från 1894. Den är gjord vid tiden efter den stora skogsbranden på 1880-talet, och räddats från ett skogsparti som avverkats.

Färden går vidare mot Ore skogsrike vilket blev rikskänt i december 2017 efter att Sveaskog avverkningsanmält men då redan påbörjat avverkningarna. Detta trots att Naturskyddsföreningen vid en enda dags inventering funnit 40 olika signalarter varav 26 rödlistade. Ore skogsrike har, förutom höga naturvärden, också många nyckelbiotoper där bl.a. miljörörelsen kräver ett skydd. År 2015 utsåg Världsnaturfonden området till ”en skogens pärla”, en benämning som används för extra skyddsvärda skogar.

Bild 03

Bild 03: Utsikt över Brännvinsberget, där man avverkade 2013.

Jens Holm debatterade frågan i riksdagen i februari, efter att ha ställt en interpellation till näringsminister Mikael Damberg (S), och berättar att man därför behöver förändra statens ägardirektiv till Sveaskog till att ta större miljöhänsyn för att bättre respektera och bevara naturområden med så rik biologisk mångfald. ”Det är rent nedslående att se de storskaliga avverkningarna” säger Jens och fortsätter ”Sveaskogs miljöhänsyn för helt otillräcklig och jag menar att vårt gemensamma statliga skogsbolag måste fås att agera med större ansvar.”

Bild 04

Bild 04: Tallhedsskog med nedfallna träd (s.k. lågor) som erbjuder hem för svampar, lavar och insekter. Medan de döda träden ännu står upp (s.k. torr-rakor) erbjuder de både hem och skafferi för många fågelarter.

Men det behövs också att flera agerar, inte bara de miljöorganisationer som sedan december 2017 protesterade mot avverkningarna och då mer intensivt började bevaka området. Det är en kamp mot kapitalstarka intressen där man endast genom ett mer ansvarsfullt skogsbruk kan bevara de höga naturvärden som en biologisk mångfald ändå innebär. När en rödlistad (hotad) art förlorar sitt habitat, då är den borta därifrån och går inte att ersätta genom utplantering. När nästa habitat stryker med, och nästa, då är arten snart utrotad.

Jens Holm säger uttrycksfullt att ”Levande skogar är en resurs, inte bara för biologisk mångfald och för lokalbefolkningen, utan också för besöksnäringen där bl.a. eko-turismen är på stark frammarsch. Skogen är en tillgång på många vis, inte bara som råvara.”

Bild 05

Bild 05: Området där miljöorganisationerna slog läger och hängde upp skyltar på träden för att påminna om att området var skyddat. (Bilden fr.v. Margareta Wikström (nsf), Jens Holm, Katrin Lohed Söderman (v), Monica Lindh (v), Anita Aspfors Westin (v) och Vanja Larsson (v).

 

Samtal om boken ”Om inte vi, vem?” (2017) med föreläsning av Jens Holm.

 

Affischen

Affischen för föreläsningen.

Ca 20 besökare har bänkat sig på ABF i Rättvik när Vänsterpartiets Jens Holm, som tidigare arbetat med miljöfrågor i EU-parlamentet, börjar med ”Grön omställning”, ett område där man diskuterar bland annat hur skogsbruket kan ersätta olika fossilberoende energisystem genom biobränsle som i Sverige idag tillverkas av skogsråvara. På andra ställen i världen använder man t.ex odlade grödor (majs) för att tillverka biobränsle (E85), och det är ett oerhört resursslöseri. Miljömässigt är det förstås bara avfalls- och restprodukter man skall använda, man arbetar därför politiskt mot uppsatta miljömål med olika styrmetoder. Det är inte bara genom regler och rekommendationer för vilken råvara som bör användas utan också med kostnader och skattelättnader för den nya generationens miljöfordon man kan åstadkomma en förändring.

Bild 06

Bild 06: Jens visar med en enkel graf hur koldioxidutsläppen rört sig mellan 200-300 ppm under 800 000 år på jorden, för att plötsligt öka runt 1940-talet och nu har passerat 400 ppm.

Som en röd tråd lotsas vi genom boken ”Om inte vi, vem?” i ett samtal som nu handlar om klimathotet och andra mer eller mindre klimatsmarta saker. Som varför ett klokt miljöval kan vara närproducerat och inte ska behöva åka runt halva jorden, att en svensk gurka är klokare än en ekologisk från Sydamerika. Handelsavtalen TTIP och CETA fick sig en känga, WTO en rak höger, och vi gavs en förklaring till varför dessa förhandlingar går till så att ingen normal människa förstår innebörden i dem.

Vidare från mordet på miljön till varför en klimatpolitik behövs, varför marknadsfundamentalismen gör att vi i väst orsakar 10 gånger högre utsläpp per person än folk i fattigare länder. Det blir en lektion där en allt högre levnadsstandard och lyxkonsumtion ställs mot ansvar och vanligt förnuft. Och flera av åhörarna skruvar sig nervöst i bänkarna. Här berättar Jens Holm att flyget idag betalar varken bränsleskatt eller moms, och är en helt skattebefriad verksamhet. Därför införde nu regeringen en flygskatt även om den långt ifrån motsvarar utsläppen som sker. Tågresor är miljövänliga men SJ har så höga avkastningskrav på sig att man måste sätta ett pris på biljetten som blir alldeles för högt. Det är bara genom gemensamma politiska beslut för en riktigt grön omställning som man kan ändra på de sakerna, t.ex om flyget betalade både moms och bränsleskatt, då skulle priset på tågbiljetterna kunna sänkas rejält. Och med det även koldioxidutsläppen.

Som slutkläm levererade Jens Holm dessa tänkvärda ord: ”När folk i allmänhet, sådana som du och jag, hör att grannen flyger till Thailand på semester då vill vi också åka dit. När den andra grannen köper en ny bil, då vill vi också ha råd till en ny bil. Och när de som bor i huset bredvid sätter upp solpaneler på hela taket, då vill vi också ha solpaneler. Därför är det med politiken som redskap vi måste styra så att alla kan göra klokare val i framtiden.”

Föreläsningen avslutades med stående ovationer och Jens Holm skyndade mot tåget för hemfärd.

Vänsterpartiet Rättvik tackar Jens för besöket, både nyttigt och viktigt men framför allt mycket trevligt (trots anledningen). 

/CH

Styrelsen för 2018

Vänsterpartiet Rättvik höll årsmöte den 11 mars, varvid styrelsen fick följande sammansättning:

 

Ordförande:   Conny Hansson

Sekreterare:  Ylva Alm

Kassör:  Kaisa Anjou

Ledamöter:  Gabriella Dalgärde och Anita Aspfors Westin

Suppleant:  Nelly Calderon

 

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda partiföreningen under valåret 2018.

Medlemsmöte 2017-06-13 med gästföreläsning.

Erja Eloranta, projektledare i Rättviks Kommun för ökad sysselsättning enligt HÖK-16 gästade kvällens möte för en lägesrapport om projektet.
Mer om projektet: www.heltid.nu

Rättviksvänstern tackade för informationen med boken ”Ett kollektiv av röster” överlämnad av ordförande och medförfattare Anita Westin.
Riktig politik, för alla:  www.vansterpartiet.se

En översyn av villkor på arbetsmarknaden, det är både viktig och riktig vänsterpolitik!

Vänsterpartiet Rättvik i Media

Länk till debattartikel publicerad i Dala-Demokraten (2013-11-22):

http://dalademokraten.se/2013/11/22/atta-av-tio-svenskar-ar-vansterpartister/

”Manifestation mot rasism och för individen” publicerad i Falu Kuriren (2013-12-09):

http://www.dt.se/nyheter/rattvik/1.6580331-manifestation-mot-rasism-och-for-individen

 

Insändare av Karin Kers, ordförande
 i Vänsterpartiet Rättvik.

Tidigare publicerad i Dala-Demokraten 22/11-2013

Åtta av tio svenskar är Vänsterpartister!

Va? Tänker du kanske nu, kan det stämma? Har jag missat senaste SIFO-undersökningen?

Nej, tyvärr, det är nämligen så att åtta av tio svenskar håller med Vänsterpartiet i deras politik, men ytterst få svenskar känner till vad Vänsterpartiet står för. Därav det stora glappet mellan antalet människor som egentligen tycker som Vänsterpartiet och de som röstar på Vänsterpartiet (för att de känner till vad Vänsterpartiet står för).

Åtta av tio svenskar vill ha ett stopp för vinster i välfärden, Vänsterpartiet är det enda partiet i Sverige idag som vill ha ett stopp för vinster i välfärden. Vänsterpartiet är inte emot valfrihet eller alternativ, men våra hårt intjänade skattepengar skall gå till vår välfärd (skola, vård och omsorg) och inget annat. Idag försvinner 8,7 miljarder (observera den enorma summan) av våra skattepengar till vinst i riskkapitalbolagens fickor. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera våra skattepengar.

Det är inte heller ett ansvarsfullt sätt att bedriva vår välfärd som därmed dräneras på resurser, tvingas skära ner på antalet personal och därmed på kvalitet och arbetsförhållanden. För att inte tala om de resurser som går åt till den ökade byråkrati, kontroll och administration som lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär.

Viktigast för människor är att få hjälp med det de behöver, inte att kunna välja vem som skall utföra det (LOV innebär i praktiken att färre får hjälp och att de som får hjälp får mindre hjälp pga att resurser går till administration och kontroll).

Vänsterpartiet växer i opinionsundersökningarna! Vi har det bästa snittet på tio år, kanske har det att göra med att Jonas Sjöstedt blir allt mer välkänd, kanske börjar människor höra talas om de lyckade satsningar som Vänsterpartiet lyckats driva igenom i de 30 procent av kommunerna och de 47 procent av landstingen där vi är med och styr. Att de kommuner där Vänsterpartiet är med och styr inte bara förbättrar kvalitet och arbetsförhållanden inom välfärden, utan även har en välskött ekonomi.

Att den kommun där Vänsterpartiet har majoritet (54 procent), Fagersta, så har man haft den absolut bästa kommunekonomin i hela landet de senaste tio åren – samtidigt som bemanningen, arbetsvillkoren och lönerna i välfärden har förbättrats.
Detta trots att Vänsterpartiet när man tog över i Fagersta 1998 även tog över ett underskott på 100 miljoner och en pensionsskuld på 250 miljoner.

Underskottet har vänt till plus, man har sparat ihop till 100 av de 250 miljonerna i pensionsskulden, har inga långfristiga lån och god likviditet, man behöver inte låna för att investera. Det finns fler exempel, över hela landet är Vänsterpartiet med och påverkar positivt där vi är med och styr. Samma förbättringar som sker i Fagersta sker även i Umeå, Degerfors, Gävle, Malmö och Göteborg, för att nämna några kommuner.

Vänsterpartiet är ett parti att lita på, vi arbetar för att skapa ett samhälle som bygger på rättvisa, omtanke och medmänsklighet och vi gör skillnad! En röst på Vänsterpartiet innebär mer pengar till välfärd och en välskött ekonomi!

I Fagersta hade Vänsterpartiet länge fyra till fem procent av rösterna, tills de lyckades förklara för folk vad de ville, nu har de femtiofem procent och har haft ensam majoritet sedan 1998. Jag tror att vi alla är trötta på slöseriet med våra skattepengar och försämringarna inom vård, skola och omsorg. När det svenska folket får veta vad Vänsterpartiet vill och kan så tror jag att vi kommer att se samma utveckling i hela landet. I kommuner, landsting och riksdag kommer Vänsterpartiet att fortsätta att växa och se till att vi bygger vårt samhälle på rättvisa, omtanke och medmänsklighet!

Karin Kers

ordförande
 i Vänsterpartiet Rättvik

SENASTE INLÄGGEN: